Advantages of direct booking

GDS

Amadeus OK RRORLI

Apollo-Galileo OK 76777

Sabre-Abacus OK 68826

Worldspan OK RRORL